Tietosuojaseloste 

tridea.fi 

bislenz.com 

 

Sisällys 

 

1 Rekisterinpitäjä

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

3 Tietosuojavastaava

4 Rekisterin nimi

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

6 Rekisterin tietosisältö

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

10 Tarkastusoikeus

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

13 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Rekisterinpitäjä 

 

Tridea Oy, Gummeruksenkatu 9 B 9, 40100 Jyväskylä. 

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

 

Marko Filenius, marko.filenius@tridea.fi, 050 336 5447. 

 

Tietosuojavastaava 

 

Tietosuojavastaavana Tridea Oy:ssä toimii Marko Filenius 

 

4 Rekisterin nimi 

 

Tridea.fi verkkosivuston ja BisLenz.com ohjelmistoalustan tietosuojaseloste. 

 

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Rekisteriin kerätään tietoja telemetrisen menetelmän avulla ja asiakkaiden sekä sidosryhmien suostumuksella. Suostumukset on kerätty asiakkailta ja sidosryhmiltä erillisellä kaavakkeella, jossa on heidän totuudenmukainen ja aitoon suostumukseen perustuva suostumuksen anto. Tietoja kerätään asiakassuhdetta varten.  

 

Asiakasta on tiedotettu profiloinnista ja asiakkaalle on tehty selväksi, että hän voi koska tahansa peruuttaa tämän suostumuksen, jolloin profilointi lopetetaan välittömästi. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu. Henkilötietoja kerätään vain ennalta sovitulla tavalla, joka on tehty asiakkaille ja sidosryhmille selväksi ennen tietojen keräämistä ja heiltä on kerätty todistettavissa oleva suostumus tietojen keräämistä ja käsittelyä varten. 

 

6 Rekisterin tietosisältö 

 

Rekisteri pitää sisällään Tridea Oy:n asiakkaiden ja asiakkaiden asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, profilointiin ja hyödykkeiden käyttöön liittyviä indikaattoritietoja sekä asiakkaiden ja sidosryhmien itse Tridea Oy:lle tiedoksi antamaa tietoa.  

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

 

Tridea Oy on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Tridea Oy:n kumppaneille. Tridea Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Tridea Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Tridea Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Tridea Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.  

 

 

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle 

 

Tridea Oy on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Tridea Oy:n hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Tridea Oy voi luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot  

 

kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut Tridea Oy:lle mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla ja Tridea Oy on yhdessä tietosuojavastaavan sekä Suomen tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta. 

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet 

 

Tridea Oy suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota Tridea Oy noudattaa. Tridea Oy ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset. 

 

10 Tarkastusoikeus 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Tridea Oy, Tarkastuspyyntö, Gummeruksenkatu 9 B 9, 40100 Jyväskylä. 

 

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista 

 

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä. 

 

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia. 

 

13 Tietojen poistaminen ja säilytysaika 

 

Tridea Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Tridea Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Tridea Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille. 

 

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä 

 

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 9.1.2020